دکمه رادیویی

استایل دکمه رادیویی بدون جی کوئری

ارسال شده توسط: رضا کماسی

کد پیش روی شما در سه حالت مختلف آماده شده که در آن از هیچ گونه کد جی کوئری استفاده نشده است.

شما می توانید کدها را آنلاین تغییر داده و تغییرات را دانلود کنید.

HTML (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
CSS (کدهای قابل ویرایش آنلاین)
JS (بدون قابلیت ویرایش آنلاین)
تعداد بازدید : 134
\n' ; randomNumber = Math.floor(Math.random() * 3725600123); anchor.href = 'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(devix); anchor.download = 'devix_edit_' + randomNumber + '.html'; };